Sonjas blogg

Hundskatt

2013-10-03

 

Brando - min första hund.

10/1 1966 - hösten 1974

En jättefin schäfer som inte alltid var så lätthanterlig. Han lärde mig mycket vad gäller samarbete mellan hund och människa.

 

 

 

 

 

 

Hundskatt togs ut för hundar mellan år 1923 – 1996 här i Sverige.. Detta gällde alla hundar som var äldre än tre månader.

 

Det fanns förstås hundar som var befriade från hundskatten och detta gällde… .

 

-          Tjänstehundar inom försvarsmakten, polisen, räddningstjänsten och tullverket

 

-          Hundar som användes inom renskötseln av samer

 

-          De synskadades ledarhundar

 

-          Försöksdjur inom forskningen

 

King

En av ett flertal schäfrar som jag har haft från  Hundskolan i Sollefteå. King blev senare polishund i Sundsvall (befriad från hundskatt)

 

 

 

 

 

 

Lag (1923:116) om hundskatt

 

Här följer några av paragraferna:

 

3 § Skattskyldig för viss hund är den person, av vilken hunden stadigvarande innehaves, när skatteplikt inom kommunen för året inträder.

 

4 § Varje kommun skall bestämma hundskattens storlek i kommunen. Kommunen får därvid bestämma skatten till olika belopp i olika delar av kommunen. Det skattebelopp som bestäms skall gälla för alla hundar i kommunen eller kommundelen. Lag (1980:516).

 

5 § Under januari månad varje år skall skattskyldig till vederbörande kommunala uppbördsmyndighet skriftligen anmäla de hundar, för vilka skatteplikt vid ingången av året förelegat, med angivande tillika av hundarnas ras, ålder, kön och färg ävensom deras militära registerbeteckning, därest sådan är åsatt.

Inträder skatteplikt under löpande år, skall den skattskyldige inom trettio dagar därefter sådant på enahanda sätt anmäla.

 

Inom den i första stycket angivna tiden skall även den som vid ingången av året innehar sådan skattefri hund, som avses i 1 § under e) eller f), göra anmälan därom. Förvärvas hunden under löpande år, skall innehavaren inom trettio dagar därefter göra anmälan om innehavet. Lag (1954:89).

 

 

7 § 1 mom. Över de hundar, som jämlikt 5 § anmälts, skall föras särskilt för kalenderår löpande register (hundskatteregister) med uppgift tillika å hundens innehavare. Beträffande hundar, som avses i 1 § 1 mom. under e) och f), skall anteckning göras om skattefriheten.

Vederbörande polismyndighet äger, närhelst den sådant påkallar, taga del av hundskatteregistret. Lag (1954:89).

 

2 mom. Å erlagd hundskatt skall lämnas kvitto ävensom särskilt skattemärke, dock att kvitto icke erfordras då skatt erlägges genom insättning å uppbördsmyndighetens postgirokonto. Skattemärke skall vara tillverkat av plåt och lagom stort att fästas vid vanligt hundhalsband. Märket skall vara försett med kommunens namn, vederbörande årtal samt hundens nummer i hundskatteregistret.

Skattemärke skall även tillställas innehavare av hund, för vilken anmälan skett jämlikt 5 § tredje stycket. Lag (1954:89).

 

8 § Skattemärke, som i 7 § 2 mom. omförmäles, skall å halsband eller på annat lämpligt sätt vara anbragt å hunden; dock må undantag härifrån äga rum, när hunden står bunden eller hålles instängd, så ock då hunden nyttjas vid jakt, där fara föreligger för att hunden i gryt eller annorstädes kan hava men av den anordning, varå skattemärket är fästat.

 

8 a § Medger skattskyldig att han för visst år har underlåtit att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 5 § får kommunen påföra dubbel hundskatt. Lag (1980:516).

 

9 § Till böter döms den som


1. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 5 §,
2. genom oriktig uppgift söker undandra sig skattskyldighet, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken, eller
3. bryter mot 8 §.

 

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av kommun. Lag (1984:411).

 

 

Hundskattemärket, som fästes vid hundens halsband, visade att hundskatten var betald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personligen är jag glad över att hundskatten togs bort. Pengarna var inte öronmärkta så de kom inte hundarna tillgodo. Hundlatriner, djursjukhus m.m bekostades från annat håll. Och som vanligt var det bara seriösa hundägare som betalade skatten.

 

 

 

 

Hundskatt har även förekommit tidigare. År 1861 kom ett riksdagsbeslut som lät kommuner ta ut högst 5 kr per år vilket senare höjdes till 15 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden